Zpět na seznam příspěvků

Ve Velké Británii můžeme daně rozčlenit stejně jako v České republice na daně přímé a nepřímé. Daně přímé se dále dělí na daně důchodové a majetkové. Ovšem jednotlivé druhy daní se od České republiky liší nejen podmínkami pro jejich vybírání či výší jejich sazeb, ale i co se týče jejich celkového počtu.

Přímé daně   Nepřímé daně
Důchodové daně Majetkové daně  
Bankovní daň Místní daň z podnikání Daň z přidané hodnoty
Daň ze zisku korporací Daň z prodeje majetku Spotřební daně
Daň z ropy a zemního plynu Daň z nemovitosti  
Osobní důchodová daň Daň z listinných cenných papírů  
  Daň z nákupu nemovitosti  
  Daň z cenných papírů  
  Daň dědická  

Přímé daně důchodové

Mezi přímé daně důchodové patří osobní důchodová daň, daň ze zisku korporací, bankovní daň a daň z ropy a zemního plynu.

Daň ze zisku korporací (Corporation tax)

Mezi osoby podléhající dani ze zisku korporací spadají všechny společnosti založené podle zákona o společnostech, mezi něž patří obdoba české společnosti s ručením omezením (private limited company) a akciové společnosti (public limited company), družstva, společnictví ve vlastnictví státu, veřejně prospěšné společnosti a další společnosti zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku. Za zdanitelný zisk se považuje především zisk z obchodní a investiční činnosti a zisk z prodeje kapitálu. Významným příjmem, který je od daně osvobozen, je dividendový příjem získaný od rezidentních společností. Dá se říci, že výdaje vynaložené na dosažení příjmů jsou odpočitatelnou položkou. Nejenomže ve Velké Británii neexistuje dvojí zdanění mezi rezidentními společnostmi, ale oproti České republice mají i relativně vysoké daňové pobídky v rámci výzkumné činnosti. Malé a střední podniky (zdanitelný zisk do 1,5 mil. GBP ročně) mají možnost si odečíst od základu daně 225 % hodnoty nákladů vynaložené na výzkum a vývoj. Minimální částka vynaložená na výzkum a vývoj však musí být alespoň 10 000 GBP. Nelze ovšem obecně uplatnit jako odpočet od základu daně odpisy, neboť představují kapitálový výdaj. Místo toho lze uplatnit nezdanitelnou část ze základu daně z kapitálových výdajů. Sazby daně z příjmů právnických osob jsou rozděleny do tří pásem. Obecná sazba daně činí 23 % a platí pro velké podniky, které mají roční zdanitelný zisk vyšší jak 1,5 milionů GBP. Pro malé společnosti (do 300 000 GBP) platí sazba 20 %, u středních podniků (300 000– 1 500 000 GBP) se použije tzv. mezní daňová úleva, jejíž postup výpočtu je popsán v článku o Daních z příjmů právnických osob ve Velké Británii. Účetní období je vymezeno od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Daň je splatná do 9 měsíců od konce účetního období, přičemž velké společnosti ji musí platit ve čtyřech ročních splátkách.

Osobní důchodová daň

Mezi osoby podléhající dani patří daňoví rezidenti se svými celosvětovými příjmy a daňoví nerezidenti s příjmy dosaženými na území Velké Británie. Celkový zdanitelný příjem je roven součtu jednotlivých zdanitelných příjmů, mezi které patří příjem z nemovitého majetku, obchodní a profesní příjem, investiční příjem, dividendový příjem, zahraniční příjem a příjem ze zaměstnání. Od těchto příjmů lze odečíst daňové odpočty, nezdanitelné části základu daně a daňové slevy. Jako daňové odpočty lze uplatnit úroky z půjček, pojistné na důchodové pojištění, dary a výživné. Poplatníci mohou uplatnit daňové odpočty, jejichž výše závisí na věku poplatníků a výši jejich ročních příjmů. Sazba daně je progresivní, její výše se liší nejen podle dosažených příjmů, ale i podle druhů příjmů.

Sociální pojištění

Placením sociálního pojištění mají obyvatelé zajištěno právo na nárok čerpat státní dávky, například dávky ze státního důchodu. Výše plateb na sociální pojištění se odvíjí od výše příjmu a od toho, zda se jedná o zaměstnance či osobu samostatně výdělečně činnou. Sociální pojištění platí zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné, pokud dosáhli alespoň věku 16 let a určité hranice příjmů. Můžeme je rozčlenit do čtyř kategorií, jak je znázorněno v následující tabulce.

 • kategorie 1 – zaměstnanci
  • nulový příspěvek do 149 GBP za týden
  • od 149 do 797 GBP za týden – sazba 12%
  • příjmy nad 797 GBP za týden – navíc 2% z příjmů nad tuto hranici
 • kategorie 2 – OSVČ s ročním ziskem do 7 755 GBP
  • odvádí 2,70 GBP týdně
  • pokud roční příjem nepřesáhne 5 725 GBP, může poplatník uplatnit tzv. osvobození malých výdělků
 • kategorie 3 – dobrovolní plátci
  • nezaměstnaní nebo daňoví nerezidenti
  • sazba činí 13,55 GBP týdně
 • kategorie 4 – OSVČ s ročním ziskem nad 7 755 GBP
  • odvádí 2,50 GBP týdně + 9% ze zisku
  • pokud roční zisk přesáhne 41 450 GBP – 2% ze zisku nad tuto hranici

Sociální pojištění přestávají platit ve chvíli, kdy dosáhnou důchodového věku. Příspěvky na sociální pojištění nelze odečíst od základu daně. Odečíst je mohou pouze firmy, které je mohou uplatnit jako odpočet pro účely firemní daně. Zaměstnavatelé odvádí za své zaměstnance sociální pojištění ve výši 13,8 %, pokud jejich týdenní mzda přesáhla 149 GBP.

Bankovní daň (Bank Levy)

Tato daň byla zavedena teprve v roce 2011 a týká se bank a bankovních skupin, stavebních spořitelen, zahraničních bankovních skupin a bank v nebankovních skupinách. Vliv na její vznik měla především finanční krize v letech 2007–2010. Bankovní daň má podporovat méně riskantní formy financování a tím přispívat k finanční stabilitě. Sazba daně se nyní pohybuje v řádech setin procenta a je rozdílná pro krátkodobé a dlouhodobé zdanitelné závazky.

Daň z ropy a zemního plynu (Petroleum Revenue Tax)

Tato daň byla zavedena v roce 1975. Od roku 1993 ji platí jen majitelé nalezišť, na kterých začali těžit již před rokem 1993. Nová naleziště jsou od daně osvobozena. Sazba daně je 50 % ze zisků z těžby ropy a zemního plynu ve Velké Británii nebo kontinentálním šelfu. Daň se platí z každého naleziště zvlášť. Pokud tedy jednomu majiteli patří více nalezišť, nebude se mu daň počítat ze všech dohromady. Nejvíce by se to asi projevilo, kdyby zisk z jednoho naleziště byl záporný, protože danou částku by si nemohl odečíst od kladného zisku z jiného naleziště.

Přímé daně majetkové

Mezi přímé daně majetkové se řadí daň z nemovitostí, dědická daň, daň z nákupu nemovitostí, místní daň z podnikání, daň z cenných papírů, daň listinných cenných papírů a z nemovitostí a daň z prodeje majetku.

Daň z nemovitostí (Council Tax)

Jedná se o daň místní, vybírají ji tedy místní (obecní) úřady. Výše sazby daně z nemovitosti stanovuje každoročně vláda dané země, což znamená, že se sazba může v Anglii, Walesu, Skotsku a Severním Irsku lišit. Základ daně je stanoven podle hodnoty tržního nájemného, ať už fiktivního či skutečného. Výše daně se odvíjí od velikosti, stáří a charakteru nemovitosti a také podle pásma, do kterého je zařazena.

Daň dědická

Dědická daň je uvalena na majetek, který přechází na nového majitele děděním. Platí se však pouze v případě, že hodnota děděného majetku přesáhne 325 000 GBP. Sazba daně, pokud majetek tuto hodnotu přesáhne, je 40%. Ve Velké Británii darovací daň jako takovou nenajdeme, ovšem dary získané v období 7 let před smrtí dárce podléhají dodatečně dani dědické. Pokud dárce zemře po třech letech od darování, sazba daně se sníží. Při darování však existují výjimky, kdy se daň platit nemusí. Mezi ně patří například dary mezi manžely či registrovanými partnery, dary registrovaným charitativním organizacím. Dále je možné ročně darovat jedné osobě 3 000 GBP nebo 250 GBP neomezenému počtu lidí. Mezi dary, které nepodléhají dani, dále patří dary novomanželům a dary při uzavírání registrovaného partnerství.

Daň z nákupu nemovitosti (Stamp Duty Land Tax)

Tato daň je uvalena na koupi nebo převod nemovitostí na území Velké Británie. Výše daně závisí na mnoha faktorech, například na tom, zda se jedná o bytové či nebytové prostory, o pronajímanou nemovitost či nemovitost v absolutním vlastnictví a samozřejmě hlavním faktorem je hodnota nemovitosti. Daň se platí až od určité hranice, pokud dojde k překročení této hranice, převod nemovitosti musí být oznámen resortu pro daně a cla (HM Revenue & Customs). Hranice pro nulovou sazbu u bytových prostor je 125 000 GBP, u nebytových prostor 150 000 GBP. Sazba daně je progresivní a pohybuje se v rozmezí 1 až 15%. Existuje pár výjimek z převodu nemovitostí, které jsou od daně osvobozeny. Jedná se o převod nemovitostí, jež je zpoplatněn daní dědickou a darovací, a dále se jedná o převod majetku mezi manžely nebo registrovanými partnery při rozvodu.

Místní daň z podnikání (Business rates)

Tuto daň platí podnikatelé a firmy z nebytových prostor a nemovitostí, které využívají pro svou činnost. Příkladem takových prostor mohou být obchody, kanceláře, sklady a továrny. Stamp Duty Reserve Tax Tato daň se platí při koupi zaknihovaných cenných papírů. Příkladem může být koupě akcií v britské společnosti a akcií zahraniční společnosti vedených v britském rejstříku akcionářů, dále se jedná o koupi práv plynoucích z vlastnictví cenných papírů nebo také o koupi podílů v investičním fondu. Většina těchto transakcí probíhá přes CREST , což je elektronický systém pro bankovní akciové transakce. Tento systém sám daň vybere a odvede resortu pro daně a cla. Sazba daně je 0,5% nebo 1,5% z částky, kterou poplatník za cenný papír zaplatí (ne ze jmenovité hodnoty), a zaokrouhluje se na celé pence nahoru

Daň z cenných papírů (Stamp Duty)

Tuto daň můžeme rozdělit na dva typy, a to na daň z koupě cenných papírů a daň z koupě nemovitostí. Jak už bylo dříve popsáno, z těchto obchodů se platí „daň z nákupu nemovitosti“ (Stamp Duty Land Tax) a „daň z cenných papírů“ (Stamp Duty Reserve Tax). Stamp Duty se však vztahuje na ojedinělé případy převodů nemovitostí a cenných papírů, které nespadají do již dříve zmiňovaných daní. Při koupi cenných papírů se týká pouze listinných cenných papírů, ne zaknihovaných, a nevztahuje se na koupi nově emitovaných cenných papírů. Od daně jsou obvykle osvobozeny převody akcií, jejichž hodnota nepřesáhne 1 000 GBP. Sazba daně je 0,5% z dané částky a zaokrouhluje se na celé 5 GBP nahoru. Co se týká převodů nemovitostí, tak daň z nákupu nemovitostí (Stamp Duty Land Tax) začala platit až od 10. července 2003, Stamp Duty se tedy vztahuje na smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem, ale převod dokumentů nebyl dosud potvrzený.

Daň z prodeje majetku (Capital Gains Tax)

Tato daň se vztahuje na zisk z prodeje majetku, který poplatník prodává. Daň se však nevztahuje na veškerý majetek, existují určité osvobození, jako je například soukromé auto, osobní vlastnictví do 6 000 GBP a dům. Výše daně se vypočítá tak, že se nejprve u každého majetku zvlášť odečtou od příjmů náklady, následně se jednotlivé zisky či ztráty sečtou dohromady ze všech majetků a z této částky se vypočítá daň. Pokud v předešlých letech nebyly nějaké ztráty použity, mohou se do výpočtu také zahrnout. Nejenomže existují určitá osvobození od daně, ale dokonce povinnost platit daň vzniká až po překročení určitého ročního limitu. Nyní je hranice stanovena na 10 900 GBP na poplatníka a 5 300 GBP pro členy dozorčí rady. Pokud dojde k překročení hranice, daň se platí jen z částky převyšující tuto mez. Sazby můžeme rozdělit do tří pásem v závislosti na typu poplatníka. Pro fyzické osoby je sazba v rozmezí 18–28% podle výše zdanitelného příjmu, 28% platí pro členy dozorčí rady a osobní zástupce, kteří vyřizují pozůstalost zesnulého. Snížená sazba ve výši 10% je určena pro podnikatele v rámci podpory podnikání.

Nepřímé daně

Nepřímé daně lze rozdělit na daň z přidané hodnoty a na spotřební daně, které se dále člení na několik typů.

Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT)

Této dani podléhá většina zboží a služeb poskytována podniky registrovanými jako plátci daně z přidané hodnoty. Zdaňován je i dovoz zboží a některých služeb ze zahraničí. Sazby můžeme rozdělit do tří pásem podle druhu zboží – standardní (20%), snížená (5%) a nulová (0%). Standardní sazba je uvalena na většinu druhů zboží a služeb, snížená například na dodávky paliva a energie používané v domácnostech, dámské hygienické potřeby a dětské autosedačky. Nulové sazbě podléhají například potraviny (ne však jídla v restauracích, alkohol, čokoláda a další výjimky), knížky a noviny, dětské oblečení a obuv a hromadná doprava. Existují také druhy zboží a služeb, které jsou od VAT osvobozeny, mezi ně patří například pojištění, vzdělávací činnost, získávání prostředků pro charitativní činnost a léky na recept. Výše VAT se připočte k ceně zboží a služeb, které je prodáváno, platí ho zákazník (daň na výstupu). Pokud plátci VAT naopak nakupují zboží, na které je VAT uvaleno, mohou si to od daní odečíst (daň na vstupu). Pokud je rozdíl mezi daní na výstupu a daní na vstupu kladný, vzniká plátci daňová povinnost, pokud je rozdíl záporný, daná částka mu je vrácena. Mezi plátce VAT se řadí firmy, které prodávají zboží a poskytují služby, jež podléhají zdanění, a jejich obrat za posledních 12 měsíců přesáhl limit 79 000 GBP nebo si myslí, že by ho mohl přesáhnout. Firmy se mohou mezi plátce VAT registrovat dobrovolně, i když stanovený limit nepřesáhnou.

Spotřební daň (Excise Duty)

Spotřební daň je uvalena na specifický druh zboží, mezi hlavní druhy zboží patří tabákové výrobky, alkoholické nápoje a pohonné hmoty. Daň je zahrnuta v ceně zboží, takže ji také jako u VAT platí zákazník. U každého druhu zboží se počítá rozdílným způsobem. Mezi spotřební daně patří:

Daň z alkoholických nápojů (Alcohol Duty) – alkoholické daně se dělí do 4 následujících skupin, víno a vinné produkty, pivo, jablečné a hruškové víno a lihoviny. Výše sazby závisí na objemu alkoholu v daném nápoji.

Daň z tabákových výrobků (Tabacco Duty) – tato daň se vztahuje na cigarety, doutníky, ručně vyráběné cigarety, žvýkací tabák a ostatní tabákové výrobky, jako je například dýmkový tabák. Sazba daně u cigaret se skládá z určitého procenta z prodejní ceny a pevné sazby za 1 000 kusů cigaret, u ostatních tabákových výrobků se výše daně vypočte jako násobek sazby a počtu kilogramů tabáku.

Daň z pohonných hmot (Fuel Duty) – tato daň se platí z prodeje, skladování, dovozu a produkce pohonných hmot a topných paliv, mezi která patří minerální oleje, biopaliva, náhražky paliv a palivové přísady.

Silniční daň (Vehicle Excise Duty) – tato daň se platí téměř za každé vozidlo, které je provozováno na veřejných komunikacích. Sazba daně aut, která byla poprvé zaregistrovaná před 1. březnem 2001, se odvíjí od jejich obsahu motoru. Sazba daně aut, která mají první registraci až po tomto datu, závisí na hodnotě emisí CO2. Nulová daň platí pro auta, která mají emise CO2 do 100g/km. Sazba je rozdělena do několika pásem podle hodnot emisí a je stanovena absolutně. V prvním roce registrace se sazba daně od ostatních let liší.

Daň z pojištění (Insurance Premium Tax) – tato daň se vztahuje na většinu druhů pojištění, dlouhodobá pojištění (například životní pojištění) bývají od daně většinou osvobozena. U této daně najdeme dvě sazby, zvýšenou (20%) a standardní (6%), která se vztahuje zejména na cestovní a havarijní pojištění a pojištění domácnosti.

Daň z letecké dopravy (Air Passenger Duty) – tuto daň platí všichni majitelé letadel, kteří za poplatek převáží pasažéry z Velké Británie. Výše daně závisí na letecké třídě a vzdálenosti cílové destinace. Daň se neplatí za zaměstnance na palubě letadla a obvykle se také neplatí, pokud se jedná o přípojový let. Sazby daní jsou absolutní a jsou rozděleny do tří skupin podle leteckých tříd a v těchto skupinách dále rozděleny do dalších čtyřech skupin podle vzdálenosti cílové destinace. Výše sazeb je uvedena v následující tabulce. Snížená sazba je pro nejnižší třídu, nejvyšší sazba je pro letadla vážící 20 tun a více s méně než 40 sedadly. Standardní sazba se uplatní u vyšších tříd, ale také u všech ostatních tříd, kde počet sedadel v letadle přesáhne 1 016.

  snížená sazba standardní sazba vyšší sazba
0 – 2 000 mil 13 26 52
2 001 – 4 000 mil 67 134 268
4 001 – 6 000 mil 83 166 332
nad 6 000 mil 94 188 376

Daň ze skládek (Landfill Tax) – plátcem této daně jsou provozovatelé skládek za odstraňování odpadu a jiné aktivity provozované na skládkách, jako je například stavba nezpevněné silnice nebo parkoviště.

Ekologická daň (Climate Change Levy) – tato daň se vztahuje na průmyslové a komerční využívání elektřiny, uhlí, zemního a zkapalněného topného plynu. Sazba se liší v závislosti na typu paliva. Pro zemní plyn je stanovena na 0,00182 GBP za kWh, u elektřiny 0,00524 za kWh, u zkapalněného zemního plynu 0,01172 za kilogram a pro ostatní paliva 0,01429 za kilogram. Daň byla zavedena v roce 2001 za účelem snížení emisí CO2. Neplatí ji domácnosti, charity a nepodnikatelské subjekty, dále se nevztahuje na dopravní sektor a výrobu elektřiny.

Daň z těžby (Aggregates Duty) – tato daň se platí z těžby kamene, písku a štěrku za účelem vytvoření zisku. Sazba daně je absolutní, 2 GBP za tunu. Za menší množství, než je jedna tuna, se platí poměrná částka.

Daň z dovozu (Customs Duty) – tato daň je uvalena na dovoz zboží vyráběné v zemích mimo Evropskou unii. Do určité částky je dovoz zboží od daně osvobozen, výše dané částky záleží na tom, zda je zboží dováženo osobně nebo posláno poštou. Sazba daně se odvíjí od toho, odkud je zboží dováženo. Průměrná sazba se pohybuje v rozmezí 8 až 9 procent, může však být také nulová nebo 85%. (cfz, ft1995)

Daň ze sázek a z hazardu (Betting and Gaming Duty) – do této daně spadá daň z binga, z hazardu, z počítačových her, všeobecná daň ze sázek, daň ze sázek na pool, z loterií a z herních automatů. Sazby daní se u jednotlivých druhů liší.

© www.fek-zcu.cz

Autor: Severová Michaela, 9.7.2014