Zpět na seznam příspěvků

Státní sociální podpora

Charakteristika systému státní sociální podpory

 • stát se podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní zákl. potřeby dětí a rodin
 • nízko příjmové rodiny s dětmi – zajišťovány prostřednictvím peněžitých dávek
 • z. o státní podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • z. o životním a existenčním minimu

Dávkový systém státní sociální podpory

 • testované – dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
  • přídavek na dítě
  • příspěvek na bydlení
  • porodné
 • netestované – nezávislé na výši příjmu
  • rodičovský příspěvek
  • pohřebné

Financování státní sociální podpory

 • ze státního rozpočtu – ze zdrojů vzniklých zdaněním
 • nezávisí na platbě pojistného
 • nárokovost není podmíněna na účasti sociálního pojištění

Orgány státní sociální podpory

 • Úřady práce, krajské úřady
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • dávky vyplácí úřady práce

Okruh oprávněných osob

 • při splnění určitých podmínek – náleží pouze FO, které mají bydliště na území ČR
  • státní občané – hlášeny k trvalému pobytu
  • cizinci – trvalý pobyt

Společně posuzované osoby

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé nebo registrovaní partneři
 • druh, družka
 • nezaopatřené děti, jejich rodiče, pokud jsou nezaopatřenými dětmi a jsou osamělí, a rodiče těchto rodičů

pokud s oprávněnou osobou spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

 • také osoby, které přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních, zdržují mimo bydliště

Příjem rozhodný pro přiznání dávky

 • měsíční průměr příjmů jednotlivce nebo společně posuzovaných osob připadajících na rozhodné období
 • především
  • příjmy ze závislé činnosti, z podnikání nebo jiné samostatné činnosti
  • dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny
 • ČISTÉ peněžní příjmy!

Rozhodné období

 • jen u dávek testovaných
 • přídavek na dítě – předchozí kalendářní rok
 • příspěvek na bydlení – předchozí kalendářní čtvrtletí
 • porodné – předchozí kalendářní čtvrtletí

Nároky na vybrané dávky

 • čisté peněžní měsíční příjmy se porovnávají s částkou životního minima
 • rozhodný věk – kterého je dosaženo v kalendářním měsíci, za který dávka náleží
  • u přídavku na dítě

Životní a existenční minimum

 • nezahrnují nezbytné náklady na bydlení
 • částky životního minima se zpravidla každoročně upravují nařízením vlády – Nařízení o zvýšení částek životního a existenčního minima
 • životní minimum = min. společensky uznatelná hranice peněžních příjmů sloužící k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
 • existenční minimum = min. hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních zákl. osobních potřeb na úrovni přežití

o zavedeno pro dávky pomoci v hmotné nouzi, aby se motivovali dospělé osoby k určité činnosti a nebyly závislé na dávkách o nevztahuje se na nezaopatřené děti a poživatele invalidního důchodu III. stupně, starobního důchodu, osoby starší 68 let o menší než životní minimum

Částky životního minima v Kč za měsíc

 • člení se podle počtu členů v domácnosti
  • jen jednotlivec – 3 410 Kč. Tuto částku použijeme jen v případě, že v domácnosti bydlí jen jeden.
  • 1. dospělá osoba v domácnosti =- 3 140 Kč
  • další dospělá osoba – 2 830 Kč
  • děti
   • do 6 let – 1 740 Kč
   • 6 – 15 let – 2 140 Kč
   • 15 – 26 let (jen nezaopatřené děti) – 2 450 Kč
 • životní minimum – součet životních minim jednotlivců

Částky existenčního minima v Kč za měsíc

 • měsíčně – 2 200 Kč
 • vztahuje se jen na dospělé osoby

Využití životního a existenčního minima

 • životní minimum – posuzování dávek systému státní sociální podpory
 • existenční minimum – nárokovost na dávky v pomoci hmotné nouzi
 • ve stanovování alimentů, při exekucích a u dávek pěstounské péče

Nárok na výplatu dávek zaniká

 • uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávky náleží. U dávek jednorázových zaniká nárok uplynutím 1 roku ode dne, za který dávka náleží

Přídavek na dítě

 • základní dlouhodobá dávka poskytovanou rodinám s dětmi
 • nárok – rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima za rozhodné období
 • přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte
  • do 6 let věku dítěte 500 Kč
  • 6 – 15 let 610 Kč
  • 15 – 26 let (nezaopatřené dítě) 700 Kč

Rodičovský příspěvek

 • nárok m-á rodič, který po celý kal. měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, max. do 4 let věku dítěte
 • rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku
  • ze zákona – 220 000 Kč
  • může ho čerpat i jen dva roky
  • zvolí si sám, kolik mu bude chodit, ale nesmí to přesáhnout částku
  • nesmí se vyčerpat během pár měsíců – určité podmínky, které jsou propojeny s nemocenskými dávkami
 • rodič si v průběhu rodičovského příspěvku může sám vydělávat, ale musí zajistit, aby se o dítě starala zletilá osoba
 • dítě mladší 2 let – může navštěvovat jesle, nebo jiné předškolní zařízení
  • max. 46 hodin v kalendářním měsíci
 • dítě starší 2 let může docházet do předškolního zařízení neomezeně
 • nepobírá se od narození, ale navazuje na dávku z nemocenského pojištění – peněžitou pomoc v mateřství ⇒ cca 3,5 roku
 • do 4 let věku dítěte
 • může pobírat otec nebo matka dítěte

Příspěvek na bydlení

 • příspěvek na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy
 • nárok – vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže
  • 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení
  • a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem
 • výplata časově omezena – může se pobírat 84 měsíců v posledních 10 kalendářních le­tech
 • nevztahuje se na osoby starší 70 let, nebo na osoby zdravotně postižené

Porodné

 • jednorázová
  • 13 000 Kč na jedno dítě
  • více dětí 19 500 Kč (na všechny)
 • příspěvky státu na náklady související s narozením prvního dítěte
  • nárok pouze na první dítě či dítě/děti, které se současně s prvním dítětem narodilo/y
 • nárok – příjmy v rodině v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,4násobek životního minima rodiny

Pohřebné

 • jednorázová dávka
 • nárok – osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dí­těte
  • za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR
  • není vyžadován příbuzenský vztah
 • 5 000 Kč

© www.fek-zcu.cz

Autor: Severová Michaela, 9.3.2014