Zpět na seznam příspěvků

Podnikatele můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu. Červeně jsou zvýrazněny nejdůležitější změ­ny.

 • fyzická osoba – osoba samostatně výdělečně činná (podnik jednotlivce)
 • právnická osoba – obchodní korporace
  • osobní
   • větší zapojení účastníků na řízení společnosti
   • osobní ručení společníků za dluhy společnosti
   • společník = statutární orgán
   • předmětem vkladu může být nyní i provedení prací nebo poskytnutí služeb
  • kapitálové
   • účast společníků formou poskytnutého kapitálu
   • oddělení majetku společníků od majetku společnosti
   • společníci – nízké riziko ručení za dluhy společnosti
 • upraveno v NOZu i ZOKu

Podnik jednotlivce

 • základní kapitál
  • žádná povinná min. výše
  • osobní majetek podnikatele
  • pro podniky – málo kapitálově náročné
 • ručení za dluhy
  • podnikatel – celým svým majetkem
  • tichý společník – jen do výše svého vkladu
 • daně
  • podnikatel – DPFO – dílčí ZD – příjem ze samostatné činnosti
  • tichý společník – DPFO – srážková daň (15%)
 • rozdělení zisku
  • celý příjem k dispozici podnikateli

Veřejná obchodní společnost

 • min. dvě osoby
 • základní kapitál
  • výše vkladů společníků – stanoveno ve společenské smlouvě
  • vklad – i provedením práce nebo poskytnutím služby
 • ručení za dluhy
  • společnost – celým svým majetkem
  • společníci – společně a nerozdílně veškerým svým majetkem
 • daně
  • každý společník – DPFO – dílčí ZD – příjem ze samostatné činnosti
 • rozdělení zisku
  • mezi společníky rovným dílem, není-li ve společenské smlouvě stanoveno jinak (i když má každý jinak velký vklad)

Komanditní společnost

 • min. 2 společníci – komplementář a komanditista
 • základní kapitál
  • komanditista – každý min. 5 000 Kč
  • komplementáři – mohou, ale nemusí
 • ručení za dluhy
  • komplementář – neomezeně celým svým majetkem
   • rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného
  • komanditista – do výše nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku
 • daně
  • komplementáři – DPFO – dílčí ZD z příjmů ze samostatné činnosti
  • komanditisté
   • DPPO ⇒ poté u každého DPFO – srážková daň (15%)
 • rozdělení zisku
  • mezi komplementáře a komanditisty na polovinu, pokud ve spol. smlouvě není jinak
   • komplementáři – na poloviny, pokud ve spol. smlouvě není jinak
   • komanditisté – podle výše splacených vkladů
 • komanditní suma
  • mění ručení komanditistů za dluhy
  • = hodnota, do které ručí komanditista za dluhy společnosti, snižuje se o již splacené vklady
  • uvede se ve spol. smlouvě
  • nemůže být nižší než je min, vklad komanditisty

Společnost s ručením omezením

 • neomezený počet společníků
 • každý člověk může být společníkem neomezeného počtu s. r. o.
 • základní kapitál
  • " 1 Kč .{color: red}" ⇒ nízká garance pro věřitele ⇒ nové instituty ochrany
   • test insolvence
   • zvýšená zodpovědnost jednatelů
    • soud může rozhodnout o neomezeném ručení členů orgánu při úpadku obchodní korporace, pokud člen
     • věděl nebo měl a mohl vědět, že je společnost v hrozícím úpadku a
     • v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinil za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné
  • nepeněžitým vkladem nesmí být práce, poskytování služeb či pohledávka společníka za společností
  • možnost různých druhů podílů
   • spojena různá práva a povinnosti pro různé druhy
   • základní podíl – nejsou spojena žádná práva ani povinnosti
   • společník může vlastnit více podílů, i různého druhu
  • kmenové listy
   • cenný papír na řad
   • podíl může být představován kmenovým listem
   • jejich vydání není povinné
   • převést lze jen rubopisem a předáním ⇒ společnost ztrácí kontrolu nad jejich převodem ⇒ důležité zvážit jejich vydání
   • nemohou být veřejně obchodovatelné nebo přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu
 • ručení za dluhy
  • společnost odpovídá celým svým majetkem
  • + zvýšená zodpovědnost jednatelů – viz výše
 • daně
  • zisk – DP PO ⇒ poté podíly společníkům
  • podíly společníků – DP FO – srážková daň (15%)
 • rozdělení zisku
  • společníci – podíl na zisku určeném valnou hromadou v poměru svých podílů, ledaže spol. smlouva určí jinak
  • již není povinný příděl do rezervního fondu
  • částka k rozdělení mezi společníky nesmí překročit výši HV posledního skončeného účetního období
   • zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období
   • sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a společenskou smlouvou

Akciová společnost

 • založení společnosti – přijetím stanov
  • již ne zakladatelskou smlouvou nebo listinou
  • již nelze založit na základě veřejné nabídky akcií
  • může i jen jedna fyzická osoba
 • vznik: přijetí stanov ⇒ splnění vkladové povinnost ⇒ návrh na zápis do obchodního rejstříku ⇒ zápis do obchodního rejstříku = vznik
 • základní kapitál – 2 mil. Kč
  • pokud bude společnost vést účetnictví v eurech – může být 80 000 eur
  • dva druhy akcií
   • na jméno
   • na majitele – pouze zaknihované
   • kmenové, prioritní a další druhy, které mohou obsahovat zvláštní práva (např. jiný podíl na zisku nebo likvidačním zůstatku, rozdílná váha hlasů)
   • kusové akcie
    • nemají jmenovitou hodnotu
    • jejich hodnota = ZK/ počet kusových akcií
    • pokud společnost vydá kusové akcie, nemůže již vydat akcie se jmenovitou hodnotou
  • povinnost mít bankovní účet ve státě, který je členem OECD
   • jen na tento účet je možné převést podíl na zisku
 • ručení za dluhy
  • akcionáři neručí
  • a. s. odpovídá za své závazky celým svým majetkem
 • daně
  • a.s. zdaňována DPPO (19 %)
  • podíl na zisku akcionáře (dividenda) – srážková daň (15%)
 • rozdělení zisku
  • rezervní fond – pouze ve výši vlastních akcií
   • a. s. ho zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení ZK
  • částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši HV posledního skončeného účetního období
   • zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období
   • sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami

Družstvo

 • společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání
 • min. 3 členy
 • založení – ustavující schůze
 • základní kapitál
  • = souhrn základních členských vkladů
  • výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná
  • možnost určit ve stanovách, že se člen může podílet na ZK jedním nebo více dalšími členskými vklady
  • výše dalších členských vkladů může být pro jednotlivé členy různá
 • ručení za dluhy
  • družstvo ručí celým svým majetkem
  • členové – neručí
   • ale členská schůze jim může ve stanovách uložit povinnost přispět na úhradu ztráty družstva = uhrazovací povinnost
   • uhrazovací povinnost
    • pro všechny členy stejně velká
    • max. trojnásobek základního členského vkladu
    • pro členy představenstva a kontrolní komise až 10násobek
 • daně
  • družstvo – DPPO (19 %)
  • podíly na zisku členům – srážková daň (15%)
 • rozdělení zisku
  • o zisku, který se má rozdělit mezi členy, rozhoduje členská schůze při projednávání řádné účetní závěrky
  • nevyplývá-li ze stanov něco jiného, určí se podíl člena na zisku určeném k rozdělení mezi členy poměrem výše jeho splaceného vkladu k splaceným vkladům všech členů
  • u členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl poměrně krátí
  • nedělitelný fond
   • při svém vzniku – min. 10 % zapisovaného základního kapitálu
   • každý rok – min. 10 % ročního čistého zisku, dokud jeho výše nedosáhne poloviny zapisovaného ZK
   • stanovy mohou určit, že se vytváří vyšší nedělitelný fond nebo další zajišťovací fondy
   • nesmí se použít za trvání družstva k rozdělení mezi členy

Státní podnik

 • zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost
 • k tomuto majetku má pouze právo hospodaření ⇒ nemá ho ve vlastnictví
 • o založení a zrušení podniku rozhoduje zakladatel (stát – příslušné ministerstvo), který jmenuje a odvolává statutární orgány podniku
 • zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů
 • ručení
  • podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku, není- li stanoveno zákonem jinak
  • za závazky podnik odpovídá svým obchodním majetkem s výjimkou majetku státu, který je vymezen jako určený majetek v zakladatelské listině a je zapsán do obchodního rejstříku
  • pokud podnik nabývá majetek od jiné osoby než od státu, nabývá ho pro stát a podniku vzniká k majetku jen právo hospodaření
  • zakladatel – rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku, příp. o vypořádání ztráty, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu
  • roční účetní závěrku podniku ověřuje auditor.
  • ze zisku po zdanění podnik vytváří rezervní fond a fond kulturních a sociálních potřeb, popř. může vytvářet další fondy, např. fond odměn nebo fond rozvoje
  • rezervní fond
   • min. výše – při založení podniku 10 % kmenového jmění, pokud zakladatel nestanoví jinak
   • ročně se doplňuje nejméně 10 % z čistého zisku až do dosažení výše určené v zakládací listině.
   • ke krytí ztrát a rizik, k financování výkyvů hospodaření podniku a ke krytí základního přídělu do fond kulturních a sociálních potřeb (při ztrátě)

Evropská společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení a Evropská družstevní společnost

 • ustanovením NOZu a ZOKu se řídí jen v rozsahu, v jakém to připouštějí předpisy EU*

© www.fek-zcu.cz

Autor: Severová Michaela, 2.3.2014